Passend Onderwijs (informatie vanuit PPO Rotterdam)

Zorgplicht
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen de plicht hebben onderwijs op maat te bieden voor alle leerlingen. Dit geldt voor kinderen die nieuw zijn en voor de kinderen die al op de school zitten. Passend onderwijs betekent dat kinderen het recht hebben om les te krijgen op een niveau dat bij hen past. Dit valt onder de wet Passend Onderwijs en binnen Rotterdam wordt dit geregeld door PPO Rotterdam.  (www.pporotterdam.nl)


Wat betekent deze wet?
De zorgplicht betekent dat het bestuur van de school de plicht heeft om kinderen die extra steun nodig hebben dat ook krijgen. In de praktijk betekent dit dat de school bekijkt hoe een kind het beste les kan krijgen. Dat kan binnen de school zijn. Maar als dit niet lukt, gaat de school op zoek naar andere mogelijkheden (dit heet trajectplicht). Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek (dus een andere school) voor dit kind zorgt. Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouders belangrijk. U als ouder heeft een basisschool voor uw kind uitgezocht. Een school waarvan u vindt dat deze past bij uw kind. Maar soms is het voor uw kind beter als het naar een andere school gaat. De reden kan zijn dat een school niet de lessen kan bieden die uw kind nodig heeft. Maar het kan ook zijn dat u verhuist naar een andere plaats of wijk.
 
Wat betekent dit voor ouders?
Als we op zoek gaan naar een andere school voor uw kind, is het belangrijk dat u ons informatie geeft over uw kind (dit noemen we een formeel verzoek). Wij verwachten van u dat u alle belangrijke informatie aan ons vertelt. Dan gaat het ook om informatie over de scholen waar u uw kind heeft ingeschreven. De school waar uw kind als eerste is aangemeld, is zorgplichtig (en zorgt dus voor dit traject). Het kan ook zijn dat we een deskundige (gedragswetenschapper) inschakelen om te bekijken wat de volgende stap is. Ook daar moet u het mee eens zijn.  

We vragen u om meer informatie als uw kind extra hulp nodig heeft (ondersteuning). Zo kunnen we samen met u bepalen wat uw kind extra nodig heeft aan lessen of hulp (dit noemen we onderwijsbehoeften). Wij vinden het erg belangrijk dat de school en de ouders goed samenwerken als we een nieuwe school moeten zoeken. Ouders en school kennen het kind namelijk allebei heel goed. Door alle informatie over een kind te delen, kunnen we de beste school vinden die past bij uw kind en uw wensen.

Wanneer kunt u uw kind inschrijven?
  Wanneer wij uw aanmelding ontvangen, sturen wij een bevestiging. Dit gebeurt binnen zes weken. Bij uitzondering kan dit tien weken duren. Bijvoorbeeld als de school onderzoek wil doen naar een kind. Bij geschiktheid gaan we over tot inschrijving en is het kind geplaatst.

Als het ons niet lukt binnen tien weken te beslissen over de aanmelding, kan uw kind tijdelijk een plek krijgen op onze school.
Wanneer uw kind wordt afgewezen voor de school (bijvoorbeeld Obs De Esch) die u het beste voor uw kind vindt, krijgt u bericht hierover. In dit bericht vertellen we waarom uw kind is afgewezen. Het kan zijn dat u het daar niet mee eens bent. Dan gaan we hierover in gesprek. In dit gesprek geven we aan waarom we denken dat een andere school beter is voor uw kind. Het kan zijn dat u het niet eens met dit besluit. Dan kunt u de geschillencommissie inschakelen. Deze commissie toetst dan of de beslissing klopt. U kunt een beroep doen op deze commissie, nadat er overleg is geweest tussen u en de school.  En ook nadat er een andere school is gevonden voor uw kind.

Het schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen zijn verplicht te melden wat zij wel en niet kunnen aanbieden aan extra hulp en ondersteuning. Dat is wettelijk geregeld. Dit heet een schoolondersteuningsprofiel. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, is het goed om te weten wat u van een school kunt verwachten. Dit profiel helpt u een beeld te krijgen van wat u en uw kind kunnen verwachten. Ons profiel kunt u opvragen bij de directie.  

De Wet Gelijke Behandeling
Voor alle afspraken over zorgplicht die gemaakt worden door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband geldt een speciale wet. Die wet heet de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ).
Artikel 2 van deze wet bepaalt dat een schoolbestuur de plicht heeft om ervoor te zorgen dat een kind met een beperking (of handicap) gewoon naar school kan. De voorwaarde is wel, dat de school nog wel normaal les kan geven. Dit geldt niet voor kinderen die naar het zogenaamde vso (voortgezet speciaal onderwijs) gaan.
 
Wanneer geldt de zorgplicht niet?

Onderwijsconsulenten
De wet Passend Onderwijs maakt ook dat u de hulp kunt inschakelen van een deskundige op het gebied van lesgeven (de onderwijsconsulent). Deze deskundige schakelen we in als het moeilijk is om een school te vinden voor een leerling die extra hulp nodig heeft. De onderwijsconsulent helpt bij vragen in het basisonderwijs (primair onderwijs) of de school daarna (voorgezet onderwijs). De consulent helpt ook als ouders en/of de school moeite hebben met het geven van ondersteuning of het behalen van doelen (dit noemen we ontwikkelingsperspectief of OPP).

Contactgegevens PPO Rotterdam
Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam                                                            
Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam                                                                           
E-mail: info@pporotterdam.nl                                                                                              
Internet: www.pporotterdam.nl